محمد شریف شريف زاده
محمد شریف شريف زاده

محمد شریف شريف زاده

دانشکده: مدیریت کشاورزی

رتبه علمی: دانشيار

گروه آموزشی:

پست الكترونيكي: sharifzadeh(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 33510
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان