وبگاه شخصی محمد شریف شريف زاده

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. ابوالقاسم شريف‌زاده و ايرج ملك‌محمدي, تخصصي شدن ترويج كشاورزي: چارچوب مفهومي، چالش‌ها و راهبردها, ماهنامه علمي اجتماعي اقتصادي جهاد, مهر و آبان 1383, شماره (265)
 2. حسين شعبانعلي فمي، اباذر اشتري مهرجردي و ابوالقاسم شريف‌زاده, نظامهاي توليد دام در ايران وجهان, ماهنامه علمي اجتماعي اقتصادي جهاد, مهر و آبان 1382, شماره (258و259)
 3. ابوالقاسم شريف‌زاده، مهنوش شريفي، سعيد غلامرضايي و همايون مرادنژادي, نهادينه‌سازي سيستمي كاركرد دانشگاه‌ها در فرايند توسعه كارآفريني در سطح جامعه, ماهنامه اطلاعات اقتصادي- سياسي،, مرداد و شهريور 1386, شماره (شماره 239-240)
 4. ابوالقاسم شريف‌زاده و فرهاد لشكرآرا, توسعه روش‌شناختي مدارس مزرعه‌اي كشاورزان براي بهبود ظرفيت توسعه نوآوري محلي در فرآيندهاي تحقيق و ترويج كشاورزي مشاركتي, ماهنامه علمي اجتماعي اقتصادي جهاد, مرداد و شهريور 1385, شماره (272)
 5. ابوالقاسم شريف‌زاده، مهنوش شريفي،, تجربه بانك گرامين در زمينه ساماندهي اعتبارات روستايي, ماهنامه اطلاعات اقتصادي- سياسي،, فروردين و ارديبهشت 1386, شماره (شماره 235-236)
 6. هوشنگ ايرواني، ابوالقاسم شريف‌زاده و حميد جنيدي شريعت‌زاده, بررسي وضعيت دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشاورزي در عرصه تحقيقات كشاورزي: مطالعه موردي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران, دو ماهنامه علمي _ ترويجي جهاد, فروردين و ارديبهشت 1386, شماره (شماره 235-236)
 7. ابوالقاسم شريف‌زاده، سيد محمود حسيني، خليل كلانتري، علي اسدي, ضرورت‌هاي نهادي ساماندهي تحقيقات كشاورزي در نظام تحقيقات و فناوري كشور, ماهنامه علمي اجتماعي اقتصادي جهاد, فروردين و ارديبهشت 1386, شماره (276)
 8. حسين شعبانعلي فمي، مهنار محمدزاده نصر آبادي، شمسي سلطاني و ابوالقاسم شريف‌زاده, شناخت و تحليل عوامل موثر بر سبك‌هاي يادگيري كشاورزان, مجله علوم كشاورزي ايران, جلد 37-2، شماره 2, شماره (1385)
 9. کرم حبیب پورگتابی، احمد گنجی، ابوالقاسم شریفزاده, شرکت تعاونی، به مثابه وزنه تعادلی در فرایند جهانی شدن, فصلنامه همیار, پاييز 1390, شماره (سال سيزدهم، شماره 51، )
 10. روح‌الله ‌رضايي و ابوالقاسم شريف‌زاده, كشاورزي در جامعه اطلاعاتي, ماهنامه علمي اجتماعي اقتصادي جهاد, پاييز 1384, شماره (269)
 11. ابوالقاسم شريف‌زاده، حميد راستگو و همايون مرادنژادي, بهينه‌سازي كاركرد سازمان‌هاي كشاورزان در فرآيند ترويج و توسعه روستايي, ماهنامه علمي اجتماعي اقتصادي جهاد, بهمن و اسفند 1385, شماره (272)
 12. ابوالقاسم شريف‌زاده و فرهاد لشكر آرا, نقش رهيافت مدرسه مزرعه كشاورز در توانمندسازي كشاورزان در فرآيند توسعه پايدار كشاورزي, ماهنامه علمي اجتماعي اقتصادي جهاد, بهمن و اسفند 1382, شماره (261)
 13. ابوالقاسم شريف‌زاده, بهينه سازي ايفاي نقش ساختي كاركردي سازمان‌هاي غيردولتي از طريق برنامه‌ريزي و مديريت اثربخش, ماهنامه علمي اجتماعي اقتصادي جهاد, بهمن و اسفند 1381, شماره (255)
 14. ابوالقاسم شريف‌زاده، اصغر قاسمي و كرم حبيب‌پور, توانمندسازي گروه‌هاي خوديار, فصلنامه جنگل و مرتع, بهار 1382, شماره (شماره 58)
 15. فرهاد لشكرآرا و ابوالقاسم شريف‌زاده, سرمايه‌گذاري در تشكل‌هاي توليد روستايي براي توسعه پايدار كشاورزي, ماهنامه علمي اجتماعي اقتصادي جهاد, ارديبهشت 1382, شماره (140)
 16. ابوالقاسم شريف‌زاده، مهنوش شريفي، سعيد غلامرضايي, اعتبارات در خدمت توانمندسازي زنان در فرايند توسعه پايدار: تجربه بانك گرامين در بنگلادش, دو ماهنامه علمي _ ترويجي جهاد, آذر و دي‌ماه 1386, شماره (شماره 280)
 17. ابوالقاسم شريف‌زاده، حميد راستگو و داود محمدي, ساخت دهي چهارچوبي براي ارتقاي كاربري و توسعه نظامهاي دانش بومي در توسعه پايدار, ماهنامه علمي اجتماعي اقتصادي جهاد, آذر و دي 1382، بهمن و اسفند 1382, شماره (261 و 260)
 18. ابوالقاسم شريف‌زاده و فرهاد لشكرآرا, رهيافت مدرسه مزرعه كشاورز, مزرعه, 64
 19. ابوالقاسم شریف‌زاده غلامحسین عبدالله‌زاده, تدوین نشانگرهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی, توسعه کارآفرینی, 1394, شماره (پذیرفته شده برای چاپ)
 20. ابوالقاسم شریف‌زاده غلامحسین عبدالله‌زاده و مهنوش شریفی, آسيب شناسي مديريت تحقيقات و توسعه فناوري كشاورزي در چارچوب نظام نوآوري كشاورزي, نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي, 1393, شماره (جلد 28، شماره 1)
 21. ابوالقاسم شریف‌زاده غلامحسین عبدالله‌زاده, بررسی قابلیت‌های فرهنگی دانشجویان كشاورزي , فصلنامه دانشگاه اسلامی, 1393, شماره (پذیرفته شده برای چاپ 1392)
 22. ابوالقاسم شریف‌زاده و غلامحسین عبدالله‌زاده, تحلیل سلسله مراتبی گزیدارهای آموزش کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی, تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 1392, شماره (اول)
 23. ابوالقاسم عربیون، غلامحسين عبدالله‌زاده، ابوالقاسم شريف‌زاده, ررسی و تحلیل گرايش به خوداشتغالي در بین دانشجویان (مورد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان), تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 1392, شماره (دوره 44 شماره 4)
 24. ابوالقاسم عربیون، غلامحسين عبدالله‌زاده، ابوالقاسم شريف‌زاده، بهرام رضا امیری, کاربرد روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه‌ای برای اولویت‌بندی عوامل کلیدی در پیاده‌سازی بانک ایده در رسته مخابرات, اقتصاد و تجارت نوین, 1392, شماره (پذیرفته شده برای چاپ 1392)
 25. غلامحسين عبدالله‌زاده، ابوالقاسم شريف‌زاده، حسین احمدی گرجی, عوامل موثر بر کاربرد عملیات مبارزه بیولوژیکی آفات توسط کشاورزان در مزارع برنج شهرستان ساری, تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 1392, شماره (پذیرفته شده برای چاپ 1392)
 26. ابوالقاسم شريف‌زاده، غلامحسين‌عبدالله‌زاده و مهنوش شریفی, عاملهای تاثیرگذار بر کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی, پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی, 1392, شماره (شماره 25،‌تابستان 1392)
 27. محمدرضا محبوبی و ابوالقاسم شريف‌زاده, روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی, 1392, شماره (شماره 25،‌تابستان 1392)
 28. ابوالقاسم شریف زاده، غلامحسین عبداله زاده، سلیمان قادرزاده, بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضاء در مدیریت شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان گرگان, عاون و کشاورزی, 1392, شماره (سال دوم، شماره 8، زمستان 92)
 29. عطیه رحیمی‌فر، محسن اسماعیلی، علیرضا خواجه‌شاهکوهی و ابوالقاسم شریف‌زاده , شناسايي و پهنه‌بندي ظرفیت‌‌هاي كسب‌وكار بر اساس ارزیابی توان اکولوژیکی در حوضه آبخیز گرمابدشت استان گلستان, نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی, 1392, شماره (سال ششم، شماره اول، زمستان 92)
 30. فاطمه هماپور، ابوالقاسم شریف زاده، غلامحسین عبداله زاده, بررسي کارآفرینی شرکتی در شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار, تعاون و کشاورزی, 1392, شماره (سال سوم، شماره 9)
 31. ابوالقاسم شریف‌زاده، علیرضا خواجه‌شاهکوهی، غلامحسین عبدالله‌زاده و مهنوش شریفی, آسیب‌شناسی توسعه کسب‌وکارهای خانوادگی روستایی در استان گلستان, پژوهش‌های روستایی, 1392, شماره (پذیرفته شده برای چاپ 1392)
 32. غلامحسين عبدالله زاده، ابوالقاسم عربيون، ابوالقاسم شريفزاده، بهرام رضا اميري, تبيين رفتار ارائهي ايده در نظام پيشنهادهاي سازماني, پژوهش نامه مديريت تحول, 1392, شماره (دوره پنجم- شماره دهم )
 33. روح¬اله رضایی، ابولقاسم شریف¬زاده، امیر اسدپاسکی, واکاوی پیامدهای منفی توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان قزوین (مطالعه موردی: روستای گازرخان), مسکن و محیط روستا, 1391, شماره (دوره سی و یکم ، شماره 137)
 34. غلامحسين عبدالله‌زاده (2) ابوالقاسم شريف زاده، (3) ابوالقاسم عربيون، (4) مهدي طلايي, شناسایی و اولویت¬بندی سرفصلها و محتوای دوره¬های آموزش کارآفرینی بر اساس کارکردهای کسب و کار, مجله نامه آموزش عالی, 1391, شماره (1391شماره 18، سال 5)
 35. غلامحسین عبداله زاده،ابوالقاسم شریف-زاده، ابوالقاسم عربیون, بررسی پیامدهای گسترش در نواحی روستایی، مطالعه موردی روستای زیارت در استان گلستان, جغرافیا و برنامه¬ریزی محیطی, 1391, شماره (سال 24-پیاپی 52)
 36. غلامحسين عبدالله‌زاده ابوالقاسم شريف‌زاده, سطح بندي توسعه منطقه اي در ايران (كاربرد رهيافت شاخص تركيبي), مطالعات و پژوهش‌هاي شهري و منطقه اي, 1391, شماره (شماره پیاپی 64، سال هجدهم، شماره دوم، )
 37. ابوالقاسم شريفزاده و غلامحسین عبدالله زاده, تحلیل اثرات علمی فرصتهای مطالعاتی از نگاه اعضای هیات علمی کشاورزی, سیاست علم و فناوری, 1391, شماره (سال چهارم،شماره 4)
 38. غلامحسين‌عبدالله‌زاده، خلیل کلانتری،‌ علی اسدی، علیرضا خواجه‌شاهکویی و ابوالقاسم شريف‌زاده, منطقه‌بندی توسعه کشاورزی در استان فارس, نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی, 1391, شماره (سال پنجم،‌ شماره اول)
 39. ابوالقاسم شريف‌زاده، غلامحسين‌عبدالله‌زاده و محمدرضا شاه‌پسند, سازوکارهای مشارکت مهندسان ناظر در فرآیند تحقیقات کشاورزی در استان گلستان, پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی, 1391, شماره (شماره 21)
 40. محسن اسماعیلی، ابوالقاسم شریف‌زاده، واحد بردی شیخ،‌ امیر سعدالدین و عطیه رحیمی‌فر, تبیین سازوکارهای بهینه‌سازی سازه‌های بومی جمع‌آوری آب باران در مناطق روستایی استان بوشهر, فن‌آوری‌های نوین کشاورزی, 1391, شماره (شماره دوم)
 41. ابوالقاسم شريف‌زاده، غلامحسين‌عبدالله‌زاده و محمدرضا شاه‌پسند, تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی, 1391, شماره (شماره 23)
 42. غلامحسين عبدالله‌زاده، ابوالقاسم شريف‌زاده، ابوالقاسم عربیون و مهدی طلایی, شناسایی و اولویت‌بندی سرفصلها و محتوای دوره های آموزش کارآفرینی بر اساس کارکردهای کسب وکار, فصلنامه آموزش عالی, 1391, شماره (سال پنجم، شماره 18)
 43. ابوالقاسم شريف‌زاده- غلامحسين عبدالله‌زاده, ررسي رضايت دانشجويان كشاورزي از كيفيت آموزشي , فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي, 1390, شماره (شماره 61)
 44. ابوالقاسم شريف‌زاده- غلامحسين عبدالله‌زاده, شناسایی جایگاه کنونی و مطلوب دست‌اندرکاران مختلف در نظام تحقيقات كشاورزي كشور, سياست علم و فناوري, 1390, شماره (سال چهارم، شماره 1)
 45. سيد محمود حسيني، ابوالقاسم شريفزاده، سعيد غلامرضايي و مرتضي اكبري, تبیین مولفه¬های مديريت بحران خشكسالي در مناطق روستايي و عشايري جنوب شرق کشور, مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي1, 1390, شماره (دوره 42-2 شماره 2)
 46. ابوالقاسم شريف‌زاده- محمدرضا محبوبي, حليل دستاوردهاي مورد انتظار از دوره كارآموزي در آموزش كشاورزي: مورد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان, مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي, 1390
 47. ابوالقاسم شريف‌زاده, بنيان نظري و الگوسازي مفهومي رهيافت كارآفريني گروهي براي تسهيل كارآفريني جمعي در بخش تعاون, ماهنامه اطلاعات اقتصادي- سياسي،, 1390, شماره (283)
 48. ابوالقاسم شريف‌زاده, ضرورت‌ها و سازوكارهاي مديريت مالكيت فكري در فرايند تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي, ماهنامه اطلاعات اقتصادي- سياسي،, 1390, شماره (شماره 285)
 49. محمدرضا محبوبي، ابوالقاسم شريف‌زاده, عوامل موثر بر اجراي تناوب زراعي توسط كشاورزان بخش حومه شهرستان گرگان , مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي, 1389, شماره (دوره 41-2، شماره 1، 109-101)
 50. ابوالقاسم شريف زاده و محمد رضا محبوبي, تحلیل عاملی موانع استفاده مطلوب دانشجویان از خدمات کتابخانه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, فصلنامه کتابداری و اطلاع¬رسانی, 1389, شماره (شماره دوم، جلد 14)
 51. عربیون، غلامحسین عبدالله¬زاده، ابوالقاسم شریف¬زاده و احمد محسنی, شناسایی و اولویت¬بندی شاخص‌هاي تعیین¬کننده‌ي کارآفرینی کسب و کارها, توسعه كارآفريني, 1389, شماره (سال دوم، شماره هشتم)
 52. ابوالقاسم شريف زاده، ابوالقاسم عربيون و مهنوش شريفي, بررسي موانع توسعه كسب‌وكارهاي كشاورزي در استان گلستان, فصلنامه روستا و توسعه, 1389, شماره (سال سیزدهم،شماره 52)
 53. ابوالقاسم شريف‌زاده، غلامحسين عبدالله‌زاده و كورش روستا, تبيين سبك هاي يادگيري دانشجويان در دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند, فصلنامه آموزش عالی, 1389, شماره (سال سوم، شماره 11)
 54. مهنوش شريفي، سيد محمود حسيني، هوشنگ ايرواني، ابوالقاسم شريف‌زاده, بررسي عوامل موثر بر صلاحيت تسهيلگري كارشناسان ترويج كشاورزي, مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي, 1389, شماره (دوره 41-2 شماره 2)
 55. ابوالقاسم شريف زاده، ابوالقاسم عربيون و غلامحسين عبدالله‌زاده, شناسايي و اولويت‌بندی نيازهاي حمايتي توسعه كسب‌وكارهاي كشاورزي (مطالعه موردي: استان گلستان)., توسعه كارآفريني, 1389, شماره (دوره سوم، شماره 10)
 56. محمدرضا محبوبي، ابوالقاسم شريف‌زاده, ارزيابي اثربخشي درس عمليات كشاورزي: مورد دانشكده كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان, مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي, 1388, شماره (دوره 40-2، شماره 4، 109-118)
 57. علي‌اصغر ميرك‌زاده، فرشته غياثوند غياثي، ابوالقاسم شريف زاده و مهنوش شريفی , بررسي سبك‌هاي يادگيري دانشجويان كشاورزي دانشگاه ازاد اسلامي واحد تاكستان, مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي, 1388, شماره (دوره 40-2، شماره 4، 79-89)
 58. فتح‌اله صادقي، سيد محمود حسيني، احمد رضوانفر، ابوالقاسم شريف‌زاده و پگاه مريدسادات, واكاوي سازه‌هاي تاثيرگذار بر توسعه حرفه‌اي اعضاي هيات علمي دانشكده‌هاي كشاورزي, مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي, 1388, شماره (دوره 40-2، شماره 4،)
 59. مرجان واحدی، همايون مرادنژادی و ابوالقاسم شريف زاده و مهنوش شريفی, بررسی ويژگی‌های کارآفرينانه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ايلام, مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي, 1388, شماره (دوره 40-2، شماره 2)
 60. ابوالقاسم شريف‌زاده، مهنوش شريفي, بررسي عوامل تاثيرگذار بر نگرش تسهيلگرانه كارگزاران ترويج كشاورزي, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي, 1388, شماره (شانزدهم، ويژه‌نامه يك -الف جلد )
 61. ابوالقاسم شريف‌زاده، علي اسدي، محمد مختار نيا، مهنوش شريفي، غلامحسين عبدالله‌زاده, شناسايي و اولويت‌بندي جهت‌گيري‌هاي راهبردي بهسازي نظام تحقيقات كشاورزي كشور, مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي, 1388, شماره (دوره 40-2، شماره 4، 119-129)
 62. ابوالقاسم شريف‌زاده، محمدرضا محبوبي و ابوالقاسم عربيون, تبيين مولفه‌هاي توسعه كسب‌وكارهاي كشاورزي در استان گلستان, توسعه كارآفريني, 1388, شماره (سال اول، شماره چهارم)
 63. ابوالقاسم عربیون، غلامحسین عبدالله¬زاده و ابوالقاسم شریف¬زاده, تبیین عوامل مؤثر بر گرایش¬ کارآفرینانه دانشجویان, فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين, 1388, شماره (سال پنجم شماره هفدهم و هجدهم)
 64. ابوالقاسم شريف‌زاده، جهانگير يدالهي فارسي، مهنوش شريفي, پژوهش‌ كارآفريني , . دانشنامه كارآفريني, 1388, شماره (جلد اول. ), 215- 232
 65. ابوالقاسم شريف‌زاده، سيد مصطفي رضوي، ابوالقاسم عربيون, تسهيل كارآفريني جمعي , . دانشنامه كارآفريني, 1388, شماره (جلد اول), 354- 371.
 66. ابوالقاسم شريف‌زاده، سيد مصطفي رضوي و جهانگير يدالهي فارسي, 3. تلفيق كارآفريني در آموزش عالي , دانشنامه كارآفريني, 1388, شماره (جلد اول. ), 417- 422.
 67. ابوالقاسم شريف‌زاده، جهانگير يدالهي فارسي و سعيد محمدزاده. , توسعة دانايي‌محور , دانشنامه كارآفريني, 1388, شماره (جلد اول), 429- 437.
 68. ابوالقاسم شريف‌زاده، سيد مصطفي رضوي و جهانگير يدالهي فارسي, 5. توسعه فنّاوري , دانشنامه كارآفريني, 1388, شماره (جلد اول), 437- 446.
 69. ابوالقاسم شريف‌زاده، جهانگير يدالهي فارسي و سيد مصطفي رضوي, كارآفرينان فني , دانشنامه كارآفريني, 1388, شماره (جلد دوم), 995- 999
 70. ). ابوالقاسم شريف‌زاده، جهانگير يدالهي فارسي، همايون مراد نژادي و مهنوش شريفي, کارآفريني اجتماعي و توسعة پايدار روستايي , دانشنامه كارآفريني, 1388, شماره (جلد دوم), 1008- 1020.
 71. ابوالقاسم شريف‌زاده، سيد مصطفي رضوي و مهنوش شريفي, كارآفريني فنّاورانه دانشگاهي , دانشنامه كارآفريني, 1388, شماره ( جلد دوم. ),
 72. سعيد محمدزاده، جهانگير يدالهي فارسي، ابوالقاسم شريف‌زاده و زهره عزيزي, كارآفريني قومي , دانشنامه كارآفريني, 1388, شماره (جلد دوم), 1166- 1171.
 73. ابوالقاسم شريف‌زاده، جهانگير يدالهي فارسي و سعيد محمد زاده, نظام ملي نوآوري , دانشنامه كارآفريني, 1388, شماره (جلد دوم), 1405- 1418.
 74. ابوالقاسم شريف‌زاده، ابوالقاسم عربيون، جهانگير يدالهي فارسي و سيد مصطفي رضوي, نقش كارآفريني در توسعة پايدار كشاورزي , دانشنامه كارآفريني, 1388, شماره (جلد دوم), 1480- 1488.
 75. ابوالقاسم شريف‌زاده، جهانگير يدالهي فارسي و مهنوش شريفي. , يادگيري كارآفرينانه , دانشنامه كارآفريني, 1388, شماره (جلد دوم. ), 1558- 1570.
 76. داود محمدي، ابوالقاسم شريف‌زاده و حسين شعبانعلي فمي, ساختار و كاركرد ترويج كشاورزي در فرآيند توانمندسازي زنان روستايي, ماهنامه علمي اجتماعي اقتصادي جهاد, 1387-1386, شماره (281 و 282)
 77. علي اسدي، ابوالقاسم شريف‌زاده، مهنوش شريفي, بررسي انگاره‌هاي رفتار اطلاع‌يابي كشاورزان گوجه‌فرنگي‌كار در منطقه بادوله, مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي, 1387, شماره (دوره 39، شماره 1)
 78. مهنوش شريفي، سيد محمود حسيني، هوشنگ ايرواني، ابوالقاسم شريف‌زاده, شناسايي و تحليل صلاحيت‌هاي تسهيلگري كارگزاران ترويج كشاورزي كشور, مجله علوم كشاورزي ايران, 1387, شماره (دوره 39، شماره 3)
 79. ابوالقاسم شريف‌زاده، مهنوش شريفي، سعيد محمدز اده, بررسي عوامل موثر بر انجام مديريت تلفيقي آفات از سوي گوجه‌فرنكي‌كاران شهرستان دشتي در استان بوشهر, فناوري‌هاي نوين كشاورزي, 1387, شماره (سال دوم، شماره دوم)
 80. فتح‌اله صادقي، سيد محمود حسيني، احمد رضوانفر، ابوالقاسم شريف‌زاده و پگاه مريدسادات, بررسي راهبردهاي مناسب توسعه حرفه‌اي اعضاي هيات علمي دانشكده‌هاي كشاورزي, مجله علوم كشاورزي ايران, 1387, شماره (دوره 39-2، شماره 1)
 81. علي اسدي، ابوالقاسم شريف‌زاده، مهنوش شريفي, بررسي انگاره‌هاي مرتبط با مشاركت مردم محلي در فرآيند توسعه جنگلهاي حراء در جنوب ايران, مجله منابع طبيعي ايران, 1387, شماره (دوره 61، شماره 4)
 82. مهنوش شريفي، هوشنگ ايرواني، ابوالقاسم شريف‌زاده، احمد رضوانفر , واكاوي سازوكارها و محدوديت‌هاي تخصصي شدن خدمات ترويج كشاورزي در ايران, مجله علوم كشاورزي ايران, 1387, شماره (دوره 39، شماره 3)
 83. حميد موحد محمدي، فتح‌اله صادقي، ابوالقاسم شريف‌زاده و پگاه مريدسادات, بررسي نگرش دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران نسبت به دستاوردهاي دوره كارآموزي, مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي, 1387, شماره (دوره 39، شماره 1)
 84. ابوالقاسم شريف‌زاده، غلامحسين عبدالله‌زاده، هوشنگ ايرواني، مهنوش شريفي، سعيد محمد زاده, تحليل دستاوردها و پيامدهاي مورد انتظار از فرصت‌هاي مطالعاتي براي توسعه حرفه‌اي اعضاي هيات علمي كشاورزي, مجله كشاورزي پردیس ابوریحان, 1387, شماره (سال دوم شماره دهم)
 85. فتح‌اله صادقي، ابوالقاسم شريف‌زاده، حميد موحد محمدي و پگاه مريدسادات, بررسي نقاط قوت و ضعف دوره كارآموزي دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران, مجله علوم ترويج و آموزش كشاورزي, 1387, شماره (جلد 4، شماره 1)
 86. ابوالقاسم شريف‌زاده، سيد محمود حسيني، خليل كلانتري، علي اسدي, واكاوي سازوكارها و چالش‌هاي تقويت كاركرد نظام آموزش عالي كشاورزي كشور در عرصه تحقيقات كشاورزي. مجله علوم كشاورزي ايران, مجله علوم كشاورزي ايران, 1386, شماره (دوره 38-2، شماره 2)
 87. ابوالقاسم شريف‌زاده، سيد محمود حسيني، خليل كلانتري، علي اسدي, بررسي عوامل موثر بر عملكرد پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشاورزي كشور, مجله كشاورزي, 1386, شماره (دوره 9، شماره 2)
 88. ابوالقاسم شريف‌زاده، سيد محمود حسيني، خليل كلانتري، علي اسدي، مهنوش شريفي, تدوين الگوي نماياي پارادايم جديد براي نظام تحقيقات كشاورزي كشور, مجله علوم ترويج و آموزش كشاورزي, 1386, شماره (جلد 3، شماره 2)
 89. ابوالقاسم شريف‌زاده، غلامحسين عبدالله‌زاده, نگاهي اجمالي به زمينه‌ها و مفاهيم مرتبط با ارزشيابي در ترويج كشاورزي, مجله سنبله, 1385-1384, شماره (شماره 147 و 148،149،151،153،150،152)
 90. هوشنگ ايرواني، محمد مهدي فائزي‌پور، ابوالقاسم شريف‌زاده و عليرضا دربان آستانه, تحليل عوامل تاثيرگذار بر بهبود فرصتهاي مطالعاتي اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران, فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي, 1385, شماره (شماره 41)
 91. ايرج ملك محمدي و ابوالقاسم شريف‌زاده, بررسي نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي نسبت به تخصصي شدن ترويج كشاورزي در ايران, مجله علوم كشاورزي ايران, 1385, شماره (شماره 2، جلد 37-2)
 92. حميد جنيدي شريع‌زاده، هوشنگ ايرواني، يوسف حجازي، كريم منصور فر و ابوالقاسم شريف‌زاده, بررسي عوامل موثر بر توليد علمي اعضاي هيات علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران, مجله علوم كشاورزي ايران, 1385, شماره (شماره 2، جلد 37-2)
 93. نظام تحقيقات كشاورزي ايران: مسايل و رهيافت‌ها, نظام تحقيقات كشاورزي ايران: مسايل و رهيافت‌ها, فصلنامه روستا و توسعه, 1385, شماره (سال 9، شماره 3،)
 94. مجيد كوپاهي، هوشنگ ايرواني، ابوالقاسم شريف‌زاده، همايون مرادنژزادي، سعيد غلامرضايي، عليرضا دربان آستانه, تحليل عوامل موثر بر بهره‌وري نيروي كار در استان تهران, فصلنامه انديشه و برنامه‌ريزي, 1385, شماره (شماره 17 و 18)
 95. دوم, نشانگرهاي دست‌آورد موفقيت‌ در ترويج: اثرات طرح‌هاي يادگيري متحول كننده, ماهنامه علمي اجتماعي اقتصادي جهاد, 1385, شماره (274)
 96. سعيد غلامرضايي و ابوالقاسم شريف‌زاده, بررسي امكان و چگونگي مشاركت شوراهاي روستايي در اشاعه فرهنگ بيمه از ديدگاه كارشناسان هماهنگ‌كننده صندوق بيمه, فصلنامه بيمه و كشاورزي, 1384, شماره (سال دوم، شماره7)
 97. ابوالقاسم شريف‌زاده و شهره سلطاني, توسعه همكاري‌هاي ترويجي مابين سازمان‌هاي دولتي، خصوصي و غير دولتي, مزرعه, 1384, شماره (69)
 98. کريم حبيب پور، ابوالقاسم شريف زاده, راهکارهای تعاونی برای کشورهای در حال توسعه, تعاون, 1384
 99. ابوالقاسم شريف¬زاده، کريم حبيب¬پور, تشکلهای زنان و گروههای خودیار،گامی به سوی استقلال, مجله سنبله, 1384
 100. ابوالقاسم شريف زاده، همايون مرادنژادي, مديريت منابع انساني در ترويج, مزرعه, 1383, شماره (شماره : 58، ), . 28 تـا 32
 101. ابوالقاسم شريف‌زاده، داود محمدي و حسين شعبانعلي فمي, کاهش فقر و امرار معاش پايدار روستائي: رهيافت ها و چالشها, فصلنامه روستا و توسعه, 1382, شماره (سال 6- شماره 4)
 102. احمد رضوانفر و ابوالقاسم شريف‌زاده, جنگلداري اجتماعي: رهيافتي نظام‌مند براي توسعه پايدار منابع جنگلي با مردم و براي مردم, فصلنامه روستا و توسعه, 1382, شماره (سال 6- شماره 4)
 103. ابوالقاسم شريف‌زاده و كرم حبيب‌پور, فقر روستايي در كشورهاي در حال توسعه، استلزاماتي براي سياستگذاري عمومي, ماهنامه اطلاعات اقتصادي- سياسي،, 1381, شماره (شماره 177-178)
 104. ابوالقاسم شريف‌زاده و همايون مرادنژادي, توسعه پايدار توريسم روستايي: راهبردي اثربخش براي توسعه منابع انساني، متنوع‌سازي و رشد اقتصادي جوامع روستايي, ماهنامه علمي _ ترويجي جهاد, 1381, شماره (250-251)
 105. ابوالقاسم شريف‌زاده و علي‌اصغر ميرك‌زاده, توسعه آمايشي، جامع‌نگري براي پايدارسازي توسعه جوامع روستايي, ماهنامه علمي _ ترويجي جهاد, 1381, شماره (249-248 و250-251)
 106. ابوالقاسم شريف‌زاده، حميد راستگو و كرم حبيب‌پور, زنان، سرمايه انساني و امرار معاش: يك ديدگاه آرگونوميكي, كشت، دام وصنعت, 1381, شماره (شماره 35و34)
 107. ابوالقاسم شريف‌زاده، حميد راستگو و علي‌اصغر ميرك‌زاده, وضعيت كشاورزي در برنامه سوم توسعه كشور با تاكيد بر كاركردهاي ترويج كشاورزي و منابع طبيعي, كشت، دام وصنعت, 1381, شماره (33)
 108. بوالقاسم شريف‌زاده، همايون مرادنژادي و جواد محمد قلي‌نيا, خصوصي‌سازي ترويج كشاورزي, مزرعه, 1381, شماره (56 و55)
 109. ابوالقاسم شريف‌زاده و همايون مرادنژادي, خصوصي سازي در ترويج و چالشهاي پيشروي, ماهنامه علمي اجتماعي اقتصادي جهاد, 1381, شماره (253)
 110. كرم حبيب‌پور و ابوالقاسم شريف‌زاده, برنامه‌ريزي براي فقرزدايي از طريق توسعه‌ي روستايي در هندوستان, ماهنامه علمي اجتماعي اقتصادي جهاد, 1381, شماره (253)
 111. ابوالقاسم شريف‌زاده, جايگاه زنان در آموزش و ترويج كشاورزي, كشت، دام وصنعت, 1380, شماره (سال دوم)
 112. علي‌اضغر ميرك‌زاده و ابوالقاسم شريف‌زاده, كشاورزي پايدار: راهكاري براي بكارگيري فرايندهاي طبيعي و كاهش مصرف نهاده‌ها, كشت، دام وصنعت, 1380, شماره (21ـ20)
 113. علي‌اضغر ميرك‌زاده و ابوالقاسم شريف‌زاده, رهيافتهاي ترويجي، چارچوب تطبيقي براي تفكر پيرامون ترويج كشاورزي, كشت، دام وصنعت, 1380, شماره (22)
 114. حميد راستگو، ابوالقاسم شريف‌زاده و مرجان واحدي, نهضت راهبردي ترويج : رهيافت كشاورزي فائو, مزرعه, شماره (66)
 115. فرهاد لشكرارا و ابوالقاسم شريف‌زاده, انواع تحقيق مشاركتي مبتني بر موقعيت تصميم‌گيري, مزرعه, شماره (67)
 1. Abbasi Rostami1*, A. A. Ahmadpour2, A. Sharifzadeh3 and A. Norouzi M. B, Determine educational-professional needs for extension agents and agricultural experts Tobacco Company in Mazandaran and Golestan provinces with model Burich, European Journal of Experimental Biology, 2014, شماره (4(3)), 268-263
 2. A.A.AbbasiRostami, A.Sharifzadeh, Investigating Effective Factors on Production Skills of Tobacco Growers in Mazandaran Province, International journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2014
 3. G. Abdollahzadeh, Kh. Kalantari, A. Sharifzadeh and A. Sehat, Farmland Fragmentation and Consolidation Issues in Iran; an Investigating Landholdings Viewpoints, JAST, 2012, شماره (Vol. 14, Supplementary Issue, November 2012)
 4. G.Abdollahzadeh; A.Sharifzadeh, Rural Resident's Perceptions Toward Tourism Development: a Study from Iran, Rural Resident's Perceptions Toward Tourism Development: a Study from Iran, 2012
 5. , Designing a model for integration of information and communication technologies (ICTs) in the Iranian agricultural research system, JOURNAL OF AGRICULTURAL EDUCATION AND EXTENSION (JAEE), 2009, شماره (Vol. 4, No. 2 )
 6. , Explaining strengthening mechanisms, institutional orientations and problematic challenges of university agricultural research in Iran, Education, Knowledge & Economy, 2009, شماره (Vol. 3, No. 3), 162-141
 7. , Analysis of Factors Affecting Agricultural Organic Products Diffusion Among Consumers: Perception of Extension Workers, World Applied Sciences Journal, 2009, شماره ((3)6), 331-338,
 8. , Causes, Effects and Management Mechanisms of Drought Crisis in Rural and Nomadic Communities in Southeastern Iran as Perceived by Agricultural/Rural Managers and Specialist, J Hum Ecol,, 2009, شماره (27(3)), 189-200
 9. , Systemic Model of Developing Agricultural Advisory Services in Iran, GLOBAL APPROACHES TO EXTENSION PRACTICE, 2008
 10. , Investigation of information sources and communication channels in IPM rice farming in Fars province, Iran. , global approaches to extension practice, 2008, شماره (4(2))
 11. , Principal Components of Policy Framework for Sustainable Agriculture and Its Implications for National Extension System in Iran, Journal of Sustainable Agriculture, 2007, شماره ((2)31)
 12. , Studying Integrated Pest Management (IPM) Rice farming Practices in Marvdasht County, Iran: a baseline survey, Journal of Sustainable Agriculture, C(C): CC-CC,
 1. , تسهيل كارآفريني جمعي به عنوان بنيان رفتاري براي پيدايش و توسعه تعاوني‌هاي كارآفرينانه, همايش ملي تعاون و كارآفريني, مهرماه 1387, ایران, دانشگاه تهران و وزارت تعاون
 2. , سازوكارهاي تعاون براي فقرزدايي مبتني بر توانمندسازي و ظرفيت‌سازي از طريق كارآفريني, همايش ملي تعاون و كارآفريني, مهرماه 1387, ایران, دانشگاه تهران و وزارت تعاون
 3. , توسعه كسب و كارهاي تعاوني كشاورزي بسان سازوكارهاي نهادي تلفيق كارآفريني در فرآيند توسعه پايدار كشاورزي, همايش ملي تعاون و كارآفريني, مهرماه 1387, ایران, دانشگاه تهران و وزارت تعاون
 4. , سازوكارهاي پايدار گراي توسعه كشت گندم, همايش ملي مديريت و توسعه كشاورزي پايدار در ايران, سال 1387, ایران, اهواز - موسسه عالي علمي و پژوهشي سيماي دانش
 5. , كاركردهاي دانشگاه در فرايند توسعه جامعه دانايي‌محور: ضرورت‌ها و سازوكارها, همايش ملي مديريت پژوهش و فناوري, ديماه 1389، , ایران, تهران
 6. , سازماندهي نظام تحقيقات و فناوري كشاورزي, همايش ملي مديريت پژوهش و فناوري, ديماه 1389،, ایران, تهران
 7. , بررسي نيازهاي اطلاعاتي كشاورزان درباره مبارزه تلفيقي با افات در مزارع برنج منطقه شباب استان ايلام, سومين همايش يافته‌هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي (غرب كشور), اسفند 1387, ایران, -دانشگاه كردستان
 8. , بررسي نيازهاي آموزشي زنان روستايي استان لرستان در زمينه‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي تجديدپذير, سومين همايش يافته‌هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي (غرب كشور), اسفند 1387, ایران, کردستان
 9. , تلفيق هم‌افزاي كيفيت و كارآفريني در نظام آموزش عالي كشور, کنفرانس تحولات دانشگاه‌های ایران و چشم‌اندازی به سوی کارآفرینی, اسفند 1387, ایران, دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران
 10. , بازشناسي جايگاه و راهكارهاي بهبود اثربخشي دوره كارآموزي در نظام آموزش كشاورزي, سومين كنفرانس ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي, ارديبهشت‌ماه 1388, ایران, دانشگاه فردوسي مشهد
 11. , الگوسازي مفهومي پارادايم جديد نظام تحقيقات كشاورزي با استفاده از روش‌شناسي سامانه‌هاي نرم, سومين كنفرانس ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي, ارديبهشت‌ماه 1388, ایران, دانشگاه فردوسي مشهد
 12. , ضرورت‌ و زمينه‌هاي كاربرد آينده‌پژوهي در ترويج و توسعه پايدار كشاورزي كشور, سومين كنفرانس ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي, ارديبهشت‌ماه 1388, ایران, دانشگاه فردوسي مشهد
 13. , نهادينه‌سازي فرصت‌هاي مطالعاتي در راستاي توسعه حرفه‌اي اعضاي هيات علمي در آموزش عالي كشاورزي, سومين كنفرانس ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي, ارديبهشت‌ماه 1388, ایران, دانشگاه فردوسي مشهد
 14. , تبيين نقش ترويج كشاورزي در مديريت بحران خشكسالي, سومين كنفرانس ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي, ارديبهشت‌ماه 1388, ایران, دانشگاه فردوسي مشهد
 15. , بررسي تاثير ويژگي‌هاي فردي و روانشناختي بر روحيه كارافريني دانشجويان دانشجويان دانشكده‌هاي علوم كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان, ارديبهشت‌ماه 1388, ایران, دانشگاه فردوسي مشهد
 16. , واكاوي تجارب جهاني در خصوص مديريت آموزش‌هاي علمي – كاربردي: آموزه‌هاي براي آموزش‌هاي علمي – كاربردي كشور, سومين كنفرانس ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي, ارديبهشت‌ماه 1388, ایران, دانشگاه فردوسي مشهد
 17. , روايتي از آسيب‌پذيري جوامع روستايي و عشايري در نتيجه بحران خشكسالي در استان كرمان (مقاله كامل), نخستين همايش ملي توسعه پايدار روستايي - دانشگاه رازي, ارديبهشت‌ماه 1388, ایران, دانشگاه رازي کرمانشاه
 18. , طراحي نهضت اشتغال روستايي: با تاكيد بر كارآفريني (مقاله كامل), نخستين همايش ملي توسعه پايدار روستايي - دانشگاه رازي, ارديبهشت‌ماه 1388, ایران, دانشگاه رازي کرمانشاه
 19. , مديريت تلفيقي آفات: رهيافتي براي حفظ محيط زيست در فرآيند توسعه پايدار بخش كشاورزي (مقاله كامل, اولين همايش شبکه ملی پژوهش و فناوري محيط زيست, ارديبهشت‌ماه 1388, ایران, تهران
 20. , شبكه‌سازي مبتني بر تكثرگرايي نهادي براي مديريت منابع طبيعي: رهنمودهايي براي شبكه ملي پژوهش و فناوري محيط زيست (مقاله كامل), اولين همايش شبکه ملی پژوهش و فناوري محيط زيست, ارديبهشت‌ماه 1388, ایران, تهران
 21. , نقش‌افريني سازمان‌هاي غيردولتي در توسعه كارآفريني از رهگذر كارآفريني اجتماعي, همايش ملي كارآفريني و توسعه, ارديبهشت‌ماه 1388, ایران, ایلام
 22. , رويكرد سيستمي به آموزش كارآفريني:: ملزومات و سازوكارها, همايش ملي كارآفريني و توسعه, ارديبهشت ماه 1389، , ایران, ایلام
 23. , بررسي مهارت‌هاي كارآفرينانه در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام, همايش ملي كارآفريني و توسعه, ارديبهشت ماه 1389, ایران, ایلام
 24. , ترويج فرهنگ كارآفريني در سطح جامعه بسان كاركرد برون‌رساني فرهنگي دانشگاه, همايش ملي كارآفريني و توسعه, ارديبهشت ماه 1389, ایران, ایلام
 25. , كارآفريني در فرآيند توسعه پايدار كشاورزي, همايش ملي كارآفريني و توسعه, ارديبهشت ماه 1389, ایران, ایلام
 26. , كارآفريني دانش‌بنيان: تبلور نقش‌آفريني كارآفرينانه دانشگاه در فرآيند دانايي‌محور, همايش ملي كارآفريني و توسعه, ارديبهشت ماه 1389, ایران, ایلام
 27. , شناسايي و پهنه‌بندي پتانسيل‌هاي كسب‌وكار بر اساس ارزيابي توان اكولوژيكي در حوضه گرمابدشت در استان گلستان, همايش ملي كارآفريني و توسعه, ارديبهشت ماه 1389, ایران, ایلام
 28. , مفهوم‌پردازي دانشگاه كارآفرين, همايش ملي كارآفريني و توسعه, ارديبهشت ماه 1389, ایران, ایلام
 29. , اهميت و ملزومات اقتصاد منابع طبيعي براي سياستگذاري توسعه پايدار, همايش ملي منابع طبيعي: آسيب‌ها و چالش‌ها، پژوهش‌هاي كاربردي و راهكارهاي عملي, ارديبهشت ماه 1389, ایران, ایلام
 30. , برنامه‌ريزي براي مقابله با بحران خشكسالي در فرآيند مديريت توسعه پايدار منابع طبيعي., همايش ملي منابع طبيعي: آسيب‌ها و چالش‌ها، پژوهش‌هاي كاربردي و راهكارهاي عملي, ارديبهشت ماه 1389, ایران, ایلام
 31. , معرفي كاركرد تسهيلگري در فرآيند مديريت مشاركتي منابع طبيعي, مايش ملي منابع طبيعي: آسيب‌ها و چالش‌ها، پژوهش‌هاي كاربردي و راهكارهاي عملي, ارديبهشت ماه 1389, ایران, ایلام
 32. , دانش بومي، مديريت منابع طبيعي و معيشت پايدار: آموزه‌هايي از سازه‌هاي بومي جمع‌آوري آبهاي سطحي در استان بوشهر, همايش ملي منابع طبيعي: آسيب‌ها و چالش‌ها، پژوهش‌هاي كاربردي و راهكارهاي عملي, ارديبهشت ماه 1389, ایران, ایلام
 33. , نقش سازمان‌هاي غيردولتي در ترويج منابع طبيعي, همايش ملي منابع طبيعي: آسيب‌ها و چالش‌ها، پژوهش‌هاي كاربردي و راهكارهاي عملي, ارديبهشت ماه 1389, ایران, ایلام
 34. , تحلیل زمینه¬های مشارکت دامداران در توسعه پایدار مراتع حوزه آبریز آسمان آباد, همایش ملی منابع طبیعی،آسیب¬ها و چالشها،پژوهشهای کاربردی و راهکارهای عملی, ارديبهشت ماه 1389, ایران
 35. , سازوكارهاي تلفيق كارآفريني در نظام آموزش عالي كشور ....., همايش ملي كارآفريني؛ فرهنگ و جامعه, ارديبهشت ماه 1387, ایران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن
 36. , بررسي مسايل توسعه كسب‌وكارهاي گلخانه‌اي در استان گلستان, همايش ملي مديريت كارآفريني و توسعه منطقه‌اي, اذرماه 1388 , ایران, دانشگاه سيستان و بلوچستان
 37. , سازوكارهاي توسعه فرآيند بسته بندي محصولات كشاورزي, اولين همايش منطقه‌اي درجه‌بندي و بسته‌بندي محصولات كشاورزي در غرب كشور, آذرماه 1386, ایران, دانشگاه كردستان
 38. , تكثرگرايي و توسعه نهادي، براي پايدارسازي منابع ‌طبيعي در فرايند توسعه پايدارکشاورزي“, همايش كشاورزي و توسعه ملي, آذرماه 1382, ایران, وزارت جهاد كشاورزي- معاونت برنامه‌ريزي و اقتصادي- موسسه پژوهشهاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي _
 39. , تبيين فرآيند مديريت بحران خشكسالي, همايش خشكسالي در استان چهارمحال و بختياري و راه‌هاي مقابله با آن, آبان ماه 1387, ایران, مركز تحقيقات منابع آب، دانشگاه شهر كرد
 40. , ترویج محصولات ارگانیک با رویکرد بازاریابی اجتماعی: راهکاری به سوی امنیت غذایی, دومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی, 8و7 اسفند 92, ایران
 41. , نقش سیاستهای دولت در افزایش مشارکت زنان در برنامه های ترویج کشاورزی خراسان جنوبی, همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت- زنجان, 89-91, ایران, خراسان جنوبی
 42. , نقش آموزشهای ترویج کشاورزی در آماده سازی محیط کسب و کار برای فعالیتهای مولد زنان روستایی خراسان جنوبی, همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت- زنجان, 89-91, ایران, خراسان جنوبی
 43. , تحلیل عاملی عوامل موثر در کارکرد اتحادیه تعاونی گاوداران و اسبداران استان گلستان, همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت- زنجان, 89-91, ایران, زنجان
 44. , ارایه الگویی برای برنامه‌ریزی مقابله با خشکسالی, نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران, 8-9 آبان 92, ایران
 45. , آسيبشناسي سياستهاي پايداري نظام توليد گندم در جهت تدوين سازوكارهاي پايدارساز, همايش ملي سهم كشاورزي و منابع طبيعي در توسعه جمهوري اسلامي ايران در افق 1404, 8 مهر 1389, ایران, رشت- دانشگاه آزاد اسلامي رشت با همكاري مجمع تشخيص مصلحت نظام-
 46. , شناسايي مولفه‌ها و نشانگرهاي ارزيابي كيفيت در آموزش عالي كشاورزي, پنجمين همايش ارزيابي كيفيت در نظام دانشگاهي, 7 ارديبهشت ماه 1390, ایران, تهران
 47. , تدوین چارچوبی برای شاخص‌‌های پایداری زیست محیطی, سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست, 5-9-92, ایران
 48. , ارزیابی زیست محیطی استراتژیک؛ رهیافتی جدید برای تحقق توسعه پایدار, سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست, 5-9-92, ایران
 49. , بانک مجازی ایده‌های کسب‌وکار کارآموزان و تاثیر آن بر اثربخشی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای, کنفرانس بین‌المللی مدیریت، چالش‌ها و راهکارها, 5 دی ماه 92, ایران
 50. , تبیین نقش و جایگاه کارآفرینی شرکتی در بهبود عملکرد سازمان‌ها, کنفرانس بین‌المللی مدیریت، چالش‌ها و راهکارها, 5 دی ماه 92, ایران
 51. , بررسی ارتباط بین ابعاد سازمانی و عوامل محیطی در بهبود کارآفرینی در سازمان‌های دولتی, کنفرانس بین‌المللی مدیریت، چالش‌ها و راهکارها, 5 دی ماه 92, ایران
 52. , کارکردهای اتحادیه تعاون در پیشبرد تولید، حمایت از کار و شکل‌گیری سرمایه در بخش کشاورزی, اولین همایش منطقه‌ای فرصت‌ها و چالش‌ها در تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی , 29 و 30-10-91, ایران, مشهد مقدس
 53. , توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی در پرتو راهبرد تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی, اولین همایش منطقه‌ای فرصت‌ها و چالش‌ها در تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی, 29 و 30-10-91, ایران, مشهد مقدس
 54. , نقدی بر مفهوم توسعه پایدار: بومی‌سازی اندیشه توسعه در قالب الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی, اولین همایش منطقه‌ای فرصت‌ها و چالش‌ها در تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی , 29 و 30-10-91, ایران, مشهد مقدس
 55. , نقش دانشگاه در ترويج كارآفريني كشت هيدروپونيك (مقاله كامل, اولين كنگره ملي هيدروپونيك و توليدات گلخانه‌اي, 28-30 مهر ماه 1388، , ایران, دانشگاه صنعتي اصفهان
 56. , آسیب¬شناسی طرح مهندسان ناظر در پیشبرد توسعه کشاورزی در استان گلستان, چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی, 28-29شهریور91, ایران, گلستان
 57. , طرح مطالعاتی اثربخشی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در زندگی زنان روستایی: مطالعه موردی گلستان،گنبد کاووس, چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی, 28-29شهریور91, ایران, گنبد کاووس
 58. , بررسی اثربخشی برنامه¬های رادیویی در تغییر دانش و نگرش کشاورزان استان خراسان جنوبی, چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی, 28-29شهریور91, ایران, خراسان جنوبی
 59. , چالشها و سازوکارهای بهبود کیفیت آموزشهای علمی-کاربردی کشاورزی در راستای دستیابی به هدفهای توسعه پایدار, چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی, 28-29شهریور91, ایران
 60. , ارزیابی اقتصادی سناریوهای مختلف سیستم‌های جمع‌آوری آب باران, اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و ننیمه خشک, 27-28 اردیبهشت 1391, ایران
 61. , دانشگاه و توسعه كارآفريني: ضرورت‌ها و رويكردها (مقاله كامل), چهارمين همايش دوسالانه اشتغال و نظام آموزش عالي كشور, 27 و28 مهر ماه 1388، , ایران, تهران
 62. , رسالت دانشگاه در مديريت بحران بيكاري بر پايه تسهيل اشتغال كارآفرينانه, 27 و28 مهر ماه 1388،, ایران, تهران
 63. , دانشگاه و توسعه دانايي‌محور: كاركردها، چالش‌ها و سازوكارها, چهارمين همايش دوسالانه اشتغال و نظام آموزش عالي كشور, 27 و28 مهر ماه 1388،, ایران, تهران
 64. , ارزیابی پذیرش مردمی سناریوهای سیستم¬های جمع¬آوری آبهای سطحی،جهت نیل به توسعه پایدار در استان بوشهر, کنفرانس بین¬المللی توسعه روستایی تجارب و آینده-نگری در توسعه محلی , 25-26 بهمن 1390, ایران, بوشهر
 65. , ناپايداري حوضه رودخانه‌ها: راهبردهايي براي مديريت اكوسيستم‌هاي خزري, اولين همايش بين‌المللي اكوسيستم‌هاي خزري و...., 25-26 اريبهشت 1387, ایران, پژوهشكده اكوسيستم‌هاي خزري
 66. , حفاظت از اكوسيستم‌هاي طبيعي از طريق استراتژي‌هاي كشاورزي پايدار, اولين همايش بين‌المللي اكوسيستم‌هاي خزري و...., 25-26 اريبهشت 1387, ایران, پژوهشكده اكوسيستم‌هاي خزري
 67. , بررسی عوامل پیش‌برنده توسعه کارآفرینی با تاکید بر کارآفرینی سازمانی, همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش‌محور, 25-26 اردیبهشت 92, ایران
 68. , توسعه آمایشی و اثرات محیط زیستی بر توسعه روستایی, دومین همایش ملی حفاظت و برنامه‌ریزی محیط زیست, 24-مرداد 92, ایران
 69. , ارزیابی اثرات محیط زیستی مجتمع صنعتی چوب و کاغذ بر نواحی روستایی, دومین همایش ملی حفاظت و برنامه‌ریزی محیط زیست, 24-مرداد 92, ایران
 70. , آسیب‌شناسی مدیریت مشارکتی در شرکتهای تعاونی روستایی و تاثیر آن در فرآیند توسعه پایدار روستایی, خستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی با تاکید بر تولید ملی, 24-12-91 , ایران, دانشگاه پیام نور پیرانشهر
 71. , مدیریت تلفیقی آفات: راهبردی برای تحقق کشاورزی پایدار, اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با رویکرد الگوی زراعی, 24-11-92, ایران
 72. , مدیریت تلفیقی آفت کرم خراط گردو: رویکردی به سوی کشاورزی پایدار, اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با رویکرد الگوی زراعی, 24-11-92, ایران
 73. , بررسی جهت گیری و انتظارات شغلی دانشجویان کشاورزی: مطالعه موردی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, نخستین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال, 23-2-92 , ایران, تهران
 74. , بررسی مشکلات زنان کارگر روستایی: مطالعه موردی روستای پهناب از توابع شهرستان جویبار, نخستین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال, 23-2-92, ایران, تهران
 75. , یادگیری تجربی کارآفرینانه در آموزش عالی: رهیافتی برای قابلیت‌پروری کارآفرینانه, نخستین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال, 23-2-92, ایران, تهران
 76. , ایده های کسب و کار و اهمیت آن ‌در آموزش فنی و حرفه ای, نخستین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال, 23-2-92, ایران, تهران
 77. , نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای روستایی در ایده‌پردازی و تسهیل عملیاتی کردن ایده‌های کسب‌وکار, کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی, 22-23 شهریور 92, ایران
 78. , مورد کاوی عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی شرکتی در شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار, کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی, 22-23 شهریور 92, ایران
 79. , بررسی رابطه بین خصایص کارآفرینانه و مولفه‌های کارآفرینی شرکتی: مطالعه موردی شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار, کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی, 22-23 شهریور 92, ایران
 80. , الگوي پركسيس سه‌گانه: هسته يادگيري كارآفرينانه در آموزش كارآفريني (مقاله كامل), کنفرانس" آموزش مهندسی در1404 "– دانشگاه تهران, 22 و23 اردیبهشت 1388 , ایران, دانشكده فني دانشگاه تهران
 81. , بررسی الگوهای پذیرش فناوری و ارایه یک الگوی مناسب جهت تبیین رفتار پذیرش آبیاری تحت فشار, دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست, 21-6-92, ایران
 82. , نظام فناوری کشاورزی:‌چارچوبی برای مدیریت توسعه فناوری در کشاورزی, سمینار مدیریت پژوهش, 20-21 آذرماه 92, ایران
 83. , تحليلي مقايسه‌اي از كاربرد نظريه‌هاي توسعه منطقه‌اي در آمايش نواحي مرزي, اولین همایش ملی توسعه پایدار نواحی مرزی با رویکرد مرزنشیان , 20-2-1391 , ایران, گرگان
 84. , کشاورزی شهری: زمینه‌ای برای توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی, اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست, 20-12-91 , ایران, تهران
 85. , کارکردهای مهندسان ناظر در تحقیقات و توسعه فناوری در بخش کشاورزی, اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست, 20-12-91, ایران, تهران
 86. , نگرشی بر شیوه مدیریت شرکت‌های تعاونی روستایی و تاثیر آن در توسعه پایدار روستایی, اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست, 20-12-91, ایران, تهران
 87. , سازه‌های تعیین‌کننده پذیرش مبارزه بیولوژیک علیه آفت کرم ساقه‌خوار در بین برنجکاران شهرستان ساری, پانزدهمین همایش ملی برنج کشور, 1و2-12- 1391, ایران, ساری
 88. , کارآفرینی شرکتی: راهبردی برای توسعه شرکت‌های تعاونی روستایی, دومین همایش ملی برنامه‌ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه جنوبی دریابی خزر, 17-18 مهرماه 92, ایران, جنوبی دریای خزر
 89. , كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند توانمندسازي فقراي روستايي, دومين همايش ملي توسعه پايدار روستايي- دانشگاه بوعلي سيناي همدان, 15 و 16 تيرماه 90, ایران, دانشگاه بوعلي سيناي همدان
 90. , خدمات و صنايع ، بخشهاي فراموش شده توسعه پايدار روستايي, دومين همايش ملي توسعه پايدار روستايي- دانشگاه بوعلي سيناي همدان, 15 و 16 تيرماه 90, ایران, دانشگاه بوعلي سيناي همدان
 91. , ارزيابي پايداري نهادي در توسعه روستايي, سومين همايش ملي توسعه پايدار روستايي- دانشگاه بوعلي سيناي همدان, 15 و 16 تيرماه 90, ایران, دانشگاه بوعلي سيناي همدان
 92. , آموزش خلاقيت مدار مبتني بر پركسيس سه گانه در راستاي يادگيري كارآفرينانه, دومين كنفرانس ملي خلاقيت شناسي، TRIZ و مهندسي و مديريبت نوآوري ايران, 1388, ایران, تهران - پژوهشكده علوم خلاقيت شناسي، نوآوري
 93. , طراحي الگويي سيستمي جهت مشارک دست‌اندرکاران در طرح‌هاي آبخيزداري, همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ـ مديريت حوزه‌هاي آبخيز., 1386, ایران, دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران.
 94. , ساخت‌دهي چارچوبي براي ارتقاء كاربري و توسعه نظامهاي دانش بومي در توسعه پايدار كشاورزي, همايش راهكارهاي كشاورزي پايدار, 13 اسفندماه 1381, ایران, ورامین
 95. , بررسي راهبردهاي تغيير و تحول ترويج كشاورزي و چالشهاي مربوطه در فرايند توسعه پايدار كشاورزي در ايران, همايش راهكارهاي كشاورزي پايدار در ايران, 12 اسفندماه 1381 , ایران, ورامین
 96. , سازمانهاي كشاورزان(FOS): ساختارهاي نهادي پويا براي توانمندسازي كشاورزان در فرايند توسعه پايدار كشاورزي, همايش راهكارهاي كشاورزي پايدار, 12 اسفندماه 1381, ایران, ورامین
 97. , مولفه‌هاي سياستگذاري کشاورزي پايدار در ايران, همايش راهكارهاي كشاورزي پايدار, 12 اسفندماه 1381, ایران, ورامین
 98. , ساخت‌دهي مدارس مزرعه کشاورز: بستري منسجم براي همکاري تحقيق و ترويج با کشاورزان, همايش راهكارهاي كشاورزي پايدار, 12, ایران, ورامین
 99. محجوبه محمدزاده و ابوالقاسم شریف‌زاده, راهکارهای حمایتی برای توسعه کسب وکار خانوادگی درمناطق روستایی استان گلستان, اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه, 11/13-6-93, ایران
 100. فاطمه هماپور، ابوالقاسم شریف‌زاده و غلامحسین عبدالله‌زاده, فراکاوی مطالعات توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی در بخش کشاورزی, اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه, 11/13-6-93, ایران
 101. ابوالقاسم شریف‌زاده، عبدالرضا محمودی‌سرای و غلامحسین عبدالله‌زاده, توسعه آكادميك منظومه بين‌رشته‌اي ترويج و آموزش كشاورزي, اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه, 11/13-6-93, ایران
 102. غلامحسین عبدالله‌زاده، ابوالقاسم شریف‌زاده، غلامحسین حسینی‌نیا و علی قلی حیدری , تبیین مفهومی نظام ترویج تعاون کشور, اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه, 11/13-6-93, ایران
 103. , شناسایی و توصیف مولفه‌ها و ارکان نظام ترویج تعاون در ایران, اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه, 11/13-6-93, ایران
 104. , تبیین سازوکارهای بهینه سازی سازه های بومی جمع آوری آبهای سطحی (مطالعه موردی: استان بوشهر), چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب وخاک -, 11 و 12 آذرماه, ایران, کرمان
 105. , بررسي نظام‌مند فنآوريهاي اطلا‌ع‌رساني و ارتباطاتي در فرايند فقرزدايي, دومين همايش امداد، اشتغال و فقرزدايي, 11 اسفندماه 1381, ایران, تهران
 106. , ساماندهي مكاني روستايي، ضرورتي واقع‌گرايانه, دومين همايش ملي توسعه پايدار روستايي- دانشگاه بوعلي سيناي همدان, 11 اسفندماه 1381, ایران, دانشگاه بوعلي سيناي همدان
 107. , بررسی امکان‌سنجی و ترویج سیستم‌های آبیاری تحت فشار در شهرستان دشتسان, اولین همایش ملی آبیاری و بهره‌وری آب کشاورزی, 10-بهمن 92, ایران
 108. , گذر به پساپایداری: رویکردی انتقادی به توسعه پایدار بسان یک ایدئولوژی, سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت, 1-3-93, ایران
 109. , تبیین جهت‌گيري‌هاي كلان براي توسعه كاركردي- نهادي نظام تحقيقات كشاورزي كشور, اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی - دانشگاه زنجان, ، 19 الی 21 شهریور 1390, ایران, زنجان
 110. , آسيب‌شناسي نظام تحقيقات كشاورزي كشور, اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی - دانشگاه زنجان, ، 19 الی 21 شهریور 1390, ایران, زنجان
 111. , شناسايي و ارزيابي ملزومات فرهنگي کارآفرینی دانشگاهی: مورد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی - دانشگاه زنجان, ، 19 الی 21 شهریور 1390, ایران, زنجان
 112. , بررسي مهارت‌هاي كشاورزان كلزاكار در زمينه مديريت تلفيقي علف‌هاي هرز در استان لرستان, اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی - دانشگاه زنجان, ، 19 الی 21 شهریور 1390, ایران, زنجان
 113. , بررسي موانع و محدويت‌هاي حمايت از کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی - دانشگاه زنجان, ، 19 الی 21 شهریور 1390, ایران, زنجان
 114. , بررسي اثربخشي طرح‌هاي تحقيقي – ترويجي از ديدگاه مروجان (مطالعه موردي استان گلستان), اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی - دانشگاه زنجان, ، 19 الی 21 شهریور 1390, ایران, زنجان
 115. , تبیین کارکردهای بسیج در بسترسازی برای تحقق اقتصاد مقاومتی, اولین همایش منطقه‌ای فرصت‌ها و چالش‌ها در تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی , 29 و 30-10-91 , ایران, مشهد مقدس
 116. , آسیب‌شناسی قوانین اعطاء و وصول تسهیلات بانکی در ارتباط با مشارکت زنان روستایی در برنامه‌های ترویج کشاورزی خراسان جنوبی, اولین همایش منطقه‌ای فرصت‌ها و چالش‌ها در تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی , 29 و 30-10-91 , ایران, مشهد مقدس
 117. , واكاوي زمينه‌هاي تحول در نظامهاي ملي تحقيقات كشاورزي در جهت تبيين مولفه هاي يك پارادايم تحقيقاتي نوين همسو با استلزامات پارادايم نوين توسعه كشاورزي, واكاوي زمينه‌هاي تحول در نظامهاي ملي تحقيقات كشاورزي در جهت تبيين مولفه هاي يك پارادايم تحقيقاتي نوين همسو با استلزامات پارادايم نوين توسعه كشاورزي همايش "بهره وري، رشد و توسعه اقتصادي, ایران, موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي. تهران
 118. , توسعه پايدار توريسم روستايي", دومين همايش ملي توريسم و توسعه منابع انساني, ایران, ‌‌سازمان ايرانگردي و جهانگردي
 119. , تحليل چارچوبهاي بهبود كاربري و توسعه نظام‌هاي دانش بومي در توسعه پايدار", اولين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران, ایران, كرج – دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران
 120. , مولفه‌ها و تجارب نقش‌آفريني دانشگاه‌ها در نظام ملي تحقيقات كشاورزي, نهمين كنگره سراسري همكاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي, ایران, تهران
 121. , سازوكارهاي تقويت كاركرد پژوهشي دانشگاهها در پيوندي هم‌افزايانه با نظام تحقيقات كشاورزي, نهمين كنگره سراسري همكاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي, ایران, تهران
 122. , تدوين الگوي نقش‌آفريني نهادمند دانشگاه‌ها در فرآيند مديريت توسعه كارآفريني, همايش ملي مديريت كارآفريني, ایران, تهران
 123. , كارآفريني گروهي و اجتماعي در فرآيند توسعه جوامع روستايي: آموزه‌هايي از بانك گرامين. همايش ملي مديريت كارآفريني, همايش ملي مديريت كارآفريني, ایران, تهران
 124. , بررسي نيازهاي اطلاعاتي و منابع كسب اطلاعات زنان كشاورز شهرستان شيروان چرداول در استان ايلام., همايش ملي زنان و چالش‌هاي پيش‌رو(با نگاهي ويژه به استان ايلام), ایران, ایلام
 125. , بررسي اقدامات مرتبط با مديريت تلفيقي آفات برنج از سوي كشاورزان در استان فارس, دومين همايش كشاورزي بومشناختي, ایران, گرگان
 126. , عوامل بازدارنده پذيرش تكنولوژي‌هاي حفاظت خاك از سوي كشاورزان., دومين همايش كشاورزي بومشناختي, ایران, گرگان
 127. , پيامدهاي بحران خشكسالي بر جوامع روستايي و عشايري و راهكارهاي مقابله با آن: مورد استان كرمان, دومين همايش توسعه روستايي, ایران, موسسه توسعه روستايي ايران، تهران
 128. , ارزيابي ساز و كارهاي مديريت بحران خشكسالي در جنوب شرق كشور, همايش خشکسالی، پيامد ها و راهکارهای مقابله با آن, ایران, بیرجند
 129. , بررسي علل و اثرات بحران خشكسالي در مناطق عشايري و روستايي جنوب شرق كشور, همايش خشکسالی، پيامد ها و راهکارهای مقابله با آن, ایران, بیرجند
 130. , تجزيه و تحليل نيازهاي آموزشي – ترويجي ناظران فني طرح جامع بهسازي مسكن روستايي, اولين همايش طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسكن روستايي, ایران, بنياد مسكن انقلاب اسلامي - تهران
 131. , استلزمات مديريت حقوق مالكيت فكري براي پيشبرد تجاري‌سازي تحقيقات دانشگاهي, دومين كنفرانس بين‌المللي مديريت سرمايه فكري, ایران, زنجان- پارك علم و فناوري، دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه
 132. , ملزومات مديريت مالكيت فكري براي كارآفريني فناورانه مبتني برتجاري سازي تحقيقات دانشگاهي, چهارمين كنفرانس مديريت تكنولوژي, ایران, تهران
 1. , Rural Women Entrepreneurship: An Attitudinal Analysis, International Conference on Entrepreneurship, sep. 29-30, 2010, GEM Iran 2010, University of Tehran, Iran, ICE
 2. , Integrating the information and communication technologies (ICTs) in the Iranian agricultural research system, The national Indian seminar on information and communication technology: opportunities and challenges for revitalizing extension system, December 27-29, 2006, INDIA., NAVSARI (GUJARAT). INDIA
 3. , Investigating learning style of agricultural students of Azad Islamic University, Takestan Branch, International conference on Educational Research and Practice, 2009, Malasia, Putra University-
 4. , Local people perspectives about effective factors on degradation of mangrove forests in south of Iran, IUFRO-Landscape Ecology Conference, 2006, -Italy
 5. , Developing a ICTs's Plan in Educating and supporting process of Agricultural Extension’s Workers, The Fifth International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment, 2-14 October 2005, Adana, Turkey, Turkey, Adana

  بازديد : 26879
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان