وبگاه شخصی محمد شریف شريف زاده

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
بررسي نيازهاي اطلاعاتي زنان كشاورز شهرستان شيروان چرداول در استان ايلام  ابوالقاسم شریف زاده   دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران داخلی(داخل دانشگاه) 
نقش راهبردهاي تدريس و يادگيري در سبكهاي يادگيري دانشجويان كشاورزي  ابوالقاسم شریف زاده   دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران داخلی(داخل دانشگاه) 
تحليل مولفه‌هاي اصلي سياستهاي كشاورزي پايدار از ديدگاه كارشناسان ترويج وزارت جهاد كشاورزي  ابوالقاسم شریف زاده   دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران داخلی(داخل دانشگاه) 
عوامل اجتماعي موثر بر بهره‌وري نيروي كار در استان تهران  ابوالقاسم شریف زاده   تهران - سازمان برنامه و بودجه استان تهران داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی سبک های يادگيری کشاورزان و ملزومات آنها در توسعه برنامه های ترويجی  ابوالقاسم شریف زاده   وزارت جهاد كشاورزي – دانشگاه تهران سازمان مديريت و داخلی(داخل دانشگاه) 
ارزيابي و شناسايي نقاط قوت و ضعف فرصت‌هاي مطالعاتي اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران  ابوالقاسم شریف زاده   ادراه امور روابط بين‌الملل دانشگاه تهران داخلی(داخل دانشگاه) 
راهكارهاي سنتي و مدرن مقابله با پديده خشكسالي  ابوالقاسم شریف زاده   وزارت جهاد كشاورزي – دانشگاه تهران سازمان مديريت و داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي نيازهاي اطلاعاتي كشاورزان درباره مبارزه تلفيقي با آفات مزارع برنج  ابوالقاسم شریف زاده   طرح مشترك دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام و جهادكشا داخلی(داخل دانشگاه) 
طراحي الگوي خدمات‌رساني ترويجي به دامداران خرده‌پا و معيشتي     وزارت جهاد كشاورزي – دانشگاه تهران داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي اقتصادي اشتغال دانش‌آموختگان در بخش کشاورزي  ابوالقاسم شریف زاده   فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران. گروه علوم کشاو داخلی(داخل دانشگاه) 
طراحي الگوي خصوصي‌سازي ترويج كشاورزي در ايران و راهكارهاي مربوطه  ابوالقاسم شریف زاده   وزارت جهاد كشاورزي – دانشگاه تهران داخلی(داخل دانشگاه) 
طرح نظام جامع ترويج، آموزش و توسعه پايدار مسكن روستايي ابوالقاسم شریف زاده (مجری مشترک)    بنياد مسكن انقلاب اسلامي داخلی(داخل دانشگاه) 
نيازسنجي آموزشي زنان روستايي استان لرستان در زمينه هاي مرتبط با بخش كشاورزي و منابع طبيعي  ابوالقاسم شریف زاده   دانشگاه لرستان – استان لرستان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی سبک‌های يادگيری دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند   ابوالقاسم شریف زاده   كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی سبک‌های يادگيری دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان  ابوالقاسم شریف زاده   دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان داخلی(داخل دانشگاه) 
واكاوي عوامل موثر بر عملكرد پژوهشي اعضاي هيات علمي کشاورزي دانشگاه هاي غرب کشور  ابوالقاسم شریف زاده   دانشگاه لرستان داخلی(داخل دانشگاه) 
نيازسنجي كشاورزان استان لرستان در زمينه مديريت تلفيقي علف‌هاي هرز     دانشگاه لرستان داخلی(داخل دانشگاه) 
شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر روند كاهش كشت توتون در استان مازندران  ابوالقاسم شریف زاده(مشاور)   استان مازندران داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي اثربخشي طرحهاي تحقيقي- ترويجي در استان گلستان  ابوالقاسم شریف زاده(همکار مشترک)   استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
شناسايي و تحليل و اولويت‌بندي جهت‌گيري‌هاي راهبردي بهسازي نظام تحقيقات كشاورزي كشور ابوالقاسم شریف زاده     كشور داخلی(داخل دانشگاه) 
آسيب‌شناسي توسعه كسب‌وكارهاي گلخانه‌اي در استان گلستان  ابوالقاسم شریف زاده   استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي مولفه‌هاي سه گانه يادگيري، كارآفريني و كيفيت آموزش عالي كشاورزي: مورد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ابوالقاسم شریف زاده    دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
شناسايي دستاوردهاي مورد انتظار و سازوكارهاي بهبود دوره كارآموزي دانشجويان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ابوالقاسم شریف زاده    دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي علل عدم استفاده نا مطلوب از كتابخانه در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ابوالقاسم شریف زاده    دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسي روحيه‌ي كارآفريني دانشجويان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  ابوالقاسم شریف زاده   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
آسيب‌شناسي فضاي حمايتي توسعه كسب‌وكارهاي كشاورزي در استان گلستان ابوالقاسم شریف زاده    دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
شناسايي و تحليل سلسله‌مراتبي گزيدارهاي تلفيق كارآفريني در آموزش عالي كشاورزي، ابوالقاسم شریف زاده    دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
شناسايي و تحليل سازوكارهاي مشاركت مهندسين ناظر در فرآيند تحقيقات كشاورزي ابوالقاسم شریف زاده    دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
پیامدها و سازوکارهای بهبود فرصت‌های مطالعاتی در توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی کشاورزی ابوالقاسم شریف زاده    دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
آسيب‌شناسي تحقیقات و توسعه فناوری کشاورزی در چارچوب نظام نوآوري كشاورزي  ابوالقاسم شریف زاده    دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی کارآفرینی دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشاورزی کشور ابوالقاسم شریف زاده    دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
آسیب‌شناسی رویکرد میان‌رشته‌ای در آموزش عالی کشاورزی:‌ مورد ترویج و آموزش کشاورزی ابوالقاسم شریف زاده    دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
طراحی الگویی برای آموزش عالی کارآفرینانه کشاورزی ابوالقاسم شریف زاده    دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
شناسایی و اعتبارسنجی نشانگرهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی ابوالقاسم شریف زاده    دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
توسعه روش شناسایی،‌ ارزیابی و مقایسه سطوح پایداری در نظام‌های تولید کشاورزی   ابوالقاسم شریف زاده   دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
شناسایی سازوکارها و ملزومات پیوند هم افزای بخشهای اجرایی و تحقیقاتی در شرکت دخانیات ایران  ابوالقاسم شریف زاده   شرکت دخانیات ایران - دانشگاه علوم كشاورزي و منابع  داخلی(داخل دانشگاه) 
شناسایی و اولویت‌بندی شیوه‌های کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی ابوالقاسم شریف زاده    دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی مسایل توسعه کسب‌وکارهای خانوادگی در مناطق روستایی ابوالقاسم شریف زاده    دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 
آسیب‌شناسی توسعه نظام‌های کشت تخصصی: مطالعه موردی نظام کشت توتون در استان مازندران ابوالقاسم شریف زاده    دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داخلی(داخل دانشگاه) 


  بازديد : 26875
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان