وبگاه شخصی محمد شریف شريف زاده

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: محمد شریف
نام خانوادگي: شريف زاده
دانشكده: مدیریت کشاورزی
گروه آموزشي:
رتبه علمی: دانشيار
پست الكترونيك: sharifzadeh@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمهندسي كشاورزي ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه شيراز ایران 1375-1379 
كارشناسي ارشدترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تهران ایران 1379-1381 
دكتريترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تهران ایران 1381-1385  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: تبيين سازوكارهاي تقويت نظام تحقيقات كشاورزي ايران
English: Explaining the Mechanisms of Strengthening Iran's Agricultural Research System

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1386 تاکنون   تخصص اصلی
1- توسعه پايدار كشاورزي و روستايي - ترويج در فرآيند توسعه كشاورزي – رهيا
2-_نظام فناوري كشاورزي – نظام نوآوري كشاورزي – تحقيق و توسعه در بخش كشا
3-تحقيق با تاكيد بر پژوهش‌هاي كيفي در مطالعات ترويج كشاورزي و توسعه روست

  بازديد : 26880
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان