وبگاه شخصی محمد شریف شريف زاده

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: اصول ترويج و آموزش كشاورزي، آشنايي با قوانين خوداشتغالي و كارآفريني، جامعه‌شناسي روستايي و عشايري، اصول و كاربرد روانشناسي در ترويج و آموزش كشاورزي،اصول مقاله‌نويسي فني و ترويجي، آموزشهای مستمر، جامعه¬شناسی روستایی(جنگلداری)، آشنايي با قوانين خوداشت
كارشناسي ارشد: روش تحقیق در توسعه روستایی،مديريت نظام دانش و اطلاعات كشاورزي، سمینار، توسعه پايدار روستايي سیستمهای دینامیکی، ارزشيابي برنامه‌هاي ترويجي، مدیریت نظام دانش و اطلاعات کشاورزی، روش تحقیق در توسعه روستایی، سیستمهای دینامیکی، سمینار،مديريت نظام دانش و ا
دكتري:


نام دانشجوعنوان رسالهمقطع تحصیلی
سحر حبیب زاده شجاعی تحلیل عوامل موثر بر نگرش باغداران نسبت به مدیریت تلفیقی آفات: مورد دهستان کارده بخش مرکزی مشهد کارشناسی ارشد 
سمانه قرباني بررسي موانع و راهكارهاي توسعه نهادينه مشاركت زنان روستايي در برنامه‌هاي ترويج كشاورزي خراسان جنوبي کارشناسی ارشد 
محمد مهدي اسفهرودي بررسي اثربخشي برنامه‌هاي راديويي در جهت تغيير دانش و نگرش كشاورزان استان خراسان جنوبي کارشناسی ارشد 
مهشيد قلاسي مود واكاوي سازوكارهاي مديريت خشكسالي توسط كشاورزان در استان خراسان جنوبي کارشناسی ارشد 
تكتم فدايي‌زاده بررسي اثربخشي كاركرد مهندسان ناظر گندم در استان خراسان رضوي کارشناسی ارشد 
محمد امیری ارزیابی نیازهای آموزشی رانندگان تراکتور در استان خراسان جنوبی کارشناسی ارشد 
محسن اسماعیلی ارزيابي سيستم‌هاي جمع آوری آب باران جهت تامين آب شرب روستايي با استفاده از تصميم‌گيري چند معياره (مطالعه موردي: آبخيز مند در استان بوشهر). کارشناسی ارشد 
نجيب‌الله سالاري مشهد ريزه‌ايي امكان‌سنجي مديريت مشاركتي آبياري در تعاوني‌هاي توليد كشاورزي کارشناسی ارشد 
جواد جمالی کاهی امکان¬سنجی استفاده از فناوریهای نوین (اینترنت) در بازاریابی محصول زعفران در استان خراسان جنوبی کارشناسی ارشد 
مریم نعیمی ارزیابی کارکرد اتحادیه¬های تعاون در بخش کشاورزی کشاورزی در استان گلستان کارشناسی ارشد 
افشین جزینی عوامل موثر بر عملیاتی شدن ایده¬های کسب و کار کارآموزان پایگاههای آموزش روستایی کارشناسی ارشد 
فاطمه هماپور بررسی کارآفرینی شرکتی در شرکتهای تعاونی روستایی:مورد شرکن تعاونی روستایی شباهنگ شهریار کارشناسی ارشد 
زینب قدمی امریی ارزیابی اثرات قطبهای رشد بر توسعه نواحی روستایی: مطالعه صنایع چوب و کاغذ مازندران کارشناسی ارشد 
سلیمان قادرزاده رسی عوامل موثر بر مشارکت اعضا در مدیریت شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان گرگان کارشناسی ارشد 
محمود بهبهانی مطلق تحلیل رفتار پذیرش فناوری¬های آبیاری توسط کشاورزان شهرستان دشتستان کارشناسی ارشد 
عبدالرضا محمودی سرای عوامل پیشبرنده توسعه کارآفرینی در شرکتهای خدمات مشاوره¬ای فنی-مهندسی کشاورزی استان البرز کارشناسی ارشد 
محمدرضا احمدی بررسی نیازهای آموزشی – ترویجی دهیاران در زمینه مدیریت مراتع در استان گلستان کارشناسی ارشد 
خدیجه صالحی بررسی تاثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی در استان گلستان کارشناسی ارشد 
مهدیه حیسنخانی بررسی امکان‌پذیری مدیریت تلفیقی آفت کرم خراط گردو در شهرستان بافت کارشناسی ارشد 
فاطمه صالحی طالشی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و حکروایی شایسته در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار کارشناسی ارشد 
محسن درویشی ارزیابی مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های تعاونی روستایی در شهرستان تهران کارشناسی ارشد 
مهدیه چنگیزی بررسی تاثیر پروژه‌های یکپارچه‌سازی اراضی برای پایداری کشاورزی (مطالعه دشت هراز در استان مازندران) کارشناسی ارشد 
خدیجه صادقی نژاد بررسی نقش تعاونی¬های تولید در معیشت پایدار سکونتگاههای روستایی شهرستان شاهرود کارشناسی ارشد 
نام دانشگاهكشورشهرتمام وقت يا نيمه وقتتاريخ
ازتا
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ایران گرگان تمام وقت 1386 تاکنون 


  بازديد : 26873
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان